การจัดเก็บข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

ตามที่ สำนักงานคณะกร…