ผลการหลอม gpa text files-M1&M4-2558-11 พ.ย.2559 เวลา 07:22 น.

ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4  ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6 ปี 2558 สามารถตรวจสอบผลการหลอมข้อมูลที่ส่งมาแล้วที่…