แจ้งการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ๕ ภาคเรียน ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรร…