ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

1 GPA 5 ภาคเรียน ม.6…