แจ้งข้อมูลสำหรับการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

เรียน ผู้มีส่วนเกี่ย…