โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) https://goo.gl/ZzGKTc หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nbVF3wqnOUet3UJf3maEqCYWiI9uqr531gcW4Xz7GwE/edit?usp=sharing