บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่

บัญชีจัดสรร smart ca…