ประกาศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (Data Management Center)

เปิดระบบข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ให้โรงเรียนที่ยังไม่ทำข้อมูลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล โหลดรายชื่อที่นี่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เขตและเร่งดำเนินการโดยด่วน