แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ***…