ลงทะเบียนตอบรับเข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ…