ขอความอนุเคราะห์ สพท. ตรวจสอบข้อมูลเร่งด่วน ในการประชุม ผอ.สพท. ในพื้นที่ภาคเหนือ

ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560