สรุปการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร ****************************** Download & Print เกียรติบัตรได้ที่ >>> http://203.159.154.54/27-04-256 ****************************** ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร http://www.gcode.moe.go.th ระดับสถานศึึกษา : คู่มือ_เลข13หลัก_School_V.1.0…