ผลการตรวจสอบ gpa 6 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2560

ผลการตรวจสอบครั้งที่ 3 สำหรังโรงเรียนที่ส่ง gpa ด้วยโปรแกรม Offlines, SGS และ SchoolMIS gpa 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย….