แนวทางการออกรหัส G และแบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการออกรหัส G &…