ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรีย นและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 1.หนังสือ – ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2.คู่มือการใช้งานระบบนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย หากพบปัญหา หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 02-281-9809 ต่อ…