แบบสอบถามปัญหาการใช้งานระบบการประเมินผลการเรียน (Secondary Grading System : SGS ) สำหรับ สพม. เพื่อปรับปรุงระบบ

กรอกแบบสอบถาม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6lnHvNe5MjwPAhgBKPn3zUDl29Bz9IF1cnQE6TbzyvRFl2w/viewform?usp=sf_link