การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23…