การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการประชุม 2. Link Video Conference 3. คู่มือการเข้าร่วมประชุม VDO…