รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจากระบบ https://bobec.bopp-obec.info ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 16.30 น.