เรียน  เจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกสำนักงานเขตพื้นที่

ตามที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนติด G  ตามหนังสือที่  ศธ 04006/1842  นั้น
มีข้อแก้ไข ข้อ 8 ในส่วนการอธิบายตัวเลขหลักที่ 8 – 12  ขอให้แก้ไขเป็น หลักที่ 8 – 13  และย่อหน้าสุดท้าย
เพิ่มเติม   และหมวด 6 มาตรา 84 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .. 2547โดยเคร่งครัด
[หนังสือ ที่ ศธ 04006/1842 ] [แนวปฏิบัติฯ *แก้ไขวันที่28สิงหาคม2556]