แจ้งทุกเขตรายงานข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบตัวชี้วัด กพร. รอบ 12 เดือน
ขอให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการส่งข้อมูลตามแบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56 ไปที่ e-mail : prasan.pw@gmail.com
และขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และขอให้แจ้งชื่อเขตไว้ในแบบฟอร์มด้วย
[แบบรายงานนักเรียนนอกสังกัด56]