กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ  1 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมแมกซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

[ ลงทะเบียนอบรม ] ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558