1. สไลด์ อ.เสริมสุข [.pdf][.ppt]
2. ตารางจำนวนโรงเรียนที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดตามรายการที่ผิดจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
3. จำนวนโรงเรียนที่มีจุดที่ตั้งและไม่มีจุดที่ตั้ง จำแนกรายเขตพื้นที่
4. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีจุดพิกัดที่ตั้งโรงเรียน
5. แบบฟอร์มใบงานกลุ่มสารสนเทศ
6. สไลด์ DMC สิ้นปี 57 , 10 มิ.ย. 58 [pdf] [pptx]
7. คู่มือ DMC สิ้นปี 2557 [doc]
8. ตารางเวลาการทำข้อมูลสิ้นปี 2557 ถึง 10 พ.ย. 2558 [dmc_57_58_calendar]
9. ขั้นตอนและแบบการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน [pdf][docx]
10. ตารางแผนการรับนักเรียน 10 มิ.ย. 2558
11. แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน สิ้นปี 2557 [pdf][doc]
12. แบบฟอร์มยืนยันตัวตนนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนไทย (G) ส่งเขตพื้นที่การศึกษาฯและอัพโหลดในระบบ Data Management Center เมนูเพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีบัตรประชาชนของประเทศไทย)
13. คู่มือระบบบริหารจัดการสถานศึกษา