แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม.

เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งลงทะเบียน

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558)

หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม

ตารางโอนจัดสรร 1    ตารางโอนจัดสรร 2

หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีระบบปฏิบัติการ windows7  และใช้ Microsoft office version 2010  พร้อมปลั๊กไฟสำหรับเสียบพ่วงระบบไฟฟ้า  และไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม student เดิม ไปเข้ารับการอบรม SGS ด้วย