เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด (ยกเว้นสังกัด สพฐ.) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559 เพื่อประมวลผลข้อมูลนักเรียนตกหล่น ปีการศึกษา 2559 โดยจัดส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โดย E-mail แฟ้มข้อมูลมาที่  allstudentmoe@gmail.com
[แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกสังกัด ปีการศึกษา 2559]