ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE ในการบันทึกข้อมูลผลการเรียน ให้ส่งฐานข้อมูล GPA ในรูป text file ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบฟอร์มฐานข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลที่ใช้ส่ง GPA ของ ม.6
ปี 2558 ตามโครงสร้างแฟ้มข้อมูล GPAX ทั้งหมด 34 รายการ ในไฟล์ PDF ชื่อ “Fields รูปแบบโครงสร้างข้อมูล GPA-new”  คลิกดาวน์โหลดที่นี่    โดยตั้งชื่อไฟล์แต่ละระดับชั้น
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ไฟล์ ม.1 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_312558_2
ไฟล์ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า “GPAX10_1010720039_442558_2
จากนั้นให้นำข้อมูลจาก ไฟล์text  ทั้งสองไฟล์นี้ใส่โฟนเดอร์ ตั้งชื่อโฟนเดอร์เป็นระดับโรงเรียน 10 ตามที่ปรากฏ
ตามชื่อไฟล์ เช่น “1010720039” จากนั้นให้ zip โฟนเดอร์ รหัส 10 หลักนี้

ส่งแนบ mail มาที่ gpa.bopp@gmail.com   ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เนื่องจากต้องส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดให้ กพร. สพฐ. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้ประกอบการประเมินให้คะแนนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามตัวชี้วัดในมิติ “ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์” ตามเกณฑ์คือ หากทางแต่ละ สพม.
มีข้อมูลครบทุกโรงเรียนในสังกัดจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน หากไม่ครบจะได้เพียง 1 คะแนน
มีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2815246 นายดนุสรณ์  เมฆประยูร