แจ้งเพื่อโปรดทราบ

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลในระบบ SchoolMIS และ SGS  ตัดยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2559
เพื่อรายงานตัวชี้วัดที่ 26 ของ กพร.  สพฐ. รอบ 12 เดือน