ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดปฏิทินการจัดส่งข้อมูล GPA ๕ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นมา จึงขอให้ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลผลการเรียนในระบบ SchoolMIS และ SGS ONLINE ให้จัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น คลิก download หนังสือและคู่มือฯ ที่นี่ update 11 พ.ย.2559-14:31 น.