1 GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ผลการจรวจสอบครั้งที่ 7 หลอมรวม 3 โปรแกรม (SGS-SchoolMIS-Text File)      update 18 ม.ค. 2560-16.26 น. คลิก
2 ตัวอย่างหนังสือจากเขตพื้นที่ฯ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SGS หรือ SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึง ม.6 download ตัวอย่างหนังสือฯ ได้ที่นี่ คลิก และ เบอร์ติดต่อทั้งหมด 42 สพม. คลิก
3 โรงเรียนที่สังกัด สพป. หรือ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6 ให้ส่งไฟล์ข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ตาม คู่มือฯ ที่แนบท้ายหนังสือ คลิกไปยัง สพม.ในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
4 การหลอมรวม ตรวจสอบ และแจ้งผล จะดำเนินการจนกว่าจะไม่พบข้อผิดพลาด (error) ใด ๆ
ฉะนั้นจึงขอให้ สพม. ส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการส่งตามที่แจ้งใน หนังสือ ข้อ 4 คลิก ส่งมาได้เรื่อย ๆ (ไม่เกิน 30 พ.ย.2559)
5 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย2โปรแกรม ตรวจสอบและดำเนินการตามนี้ คลิก
6 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SGS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.
7 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.