ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีนักเรียนต่างด้าว
ที่กรอกเลขประชาชนศูนย์ 13 ตัวในฐานข้อมูล gpa
กรุณาเข้ากรอกข้อมูลใน
แบบสำรวจเลขประชาชนนักเรียนต่างด้าว
(เลข ปชช.นักเรียนติด G ที่ใช้ใน DMC) ที่
http://gg.gg/g-pin-2559
เพื่อใช้เทียบหาตัวตนนักเรียนจากฐานข้อมูล gpa กับฐานข้อมูลใน DMC