ให้เขตพื้นที่ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ดำเนินการจัดเก็บ/แก้ไขข้อมูลพิกัดโรงเรียน
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559
โดยเขตพื้นที่และโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดที่บันทึกเข้ามาในครั้งที่ 1
ได้ทางเว็บแอพลิเคชั่นที่ได้จัดทำขึ้นผ่านทาง
http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html

หรือ ตรวจสอบความคืบหน้าการเก็บข้อมูลพิกัดและรูปถ่ายของเขตพื้นที่การศึกษา

http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/summaryarea.html

วิธีเปิด Location tags ของรูปภาพ

เนื่องจากจะนำเอาจุดที่ตั้งไปแสดงในข้อมูลทุกเรื่อง เช่น ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.แม่เหล็ก ดีตำบล การรับนักเรียน ร.ร.ใดไม่มีจุดก็จะไม่แสดงข้อมูลออกมา ส่วน ร.ร.ที่แสดงจุดผิดตำบล, อำเภอ,หรือจังหวัด ขอให้ สพท.ตรวจสอบและช่วยประสานให้ ร.ร.แก้ไขให้ถูกต้องด้วย