แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน
ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

*** คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบรับเข้าร่วมประชุม ***

**หนังสือ ตารางการประชุม ตารางกำหนดรุ่น**