ฟอร์มจัดเก็บข้อมูล BIG DATA 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์