การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร

******************************
Download & Print เกียรติบัตรได้ที่ >>> http://203.159.154.54/27-04-256
******************************
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
http://www.gcode.moe.go.th

ระดับสถานศึึกษา : คู่มือ_เลข13หลัก_School_V.1.0

ระดับหน่วยงานต้นสังกัด : คู่มือ_เลข13หลัก_Area_V.1.0

*****************************
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2561
โดย ผอ.กลุ่มสารสนเทศ สนผ. นายเอกลักษณ์ ทิมทอง

*****************************
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2558-2559
*****************************

สรุปงานที่ต้องดำเนินการ 61

*****************************