ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรีย
นและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.หนังสือ – ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว

2.คู่มือการใช้งานระบบนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย

หากพบปัญหา หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 02-281-9809 ต่อ 441