การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562
ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จังหวัดชลบุรี

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> ลงทะเบียนเข้าประชุม <<<


รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 1

รับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม DMC

แบบขอ Reset รหัสผ่านระบบ GCODE (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)
ผลการขอ Reset รหัสผ่านระบบ GCODE (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)

พิมพ์เกียรติบัตรการประชุมฯ

เกียรติบัตร รุ่น 1 ลิงค์ >>> http://203.159.169.41/dmc1/
เกียรติบัตร รุ่น 2 ลิงค์ >>> http://203.159.169.41/dmc2/