เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับเครือข่าย ต้องการทราบ Speed ที่ทาง TOT, CAT มีการปรับเพิ่ม Speed ให้ทาง ร.ร.ว่าสามารถใช้งานได้ตามที่มีการปรับเพิ่มหรือเปล่า จึงขอให้ทาง ร.ร.ที่มีรายชื่อดังกล่าว

เข้าใน URL : http://speedtest.moe.go.th แล้วกดปุ่ม    BEGIN TEST เมื่อเสร็จแล้ว  Print Screen  และ ใส่รหัส และชื่อ ร.ร. หรือ Save เป็นชื่อ รหัส และชื่อ ร.ร.ส่งกลับมาที่ E-Mail :  Serm.th@gmail.com

เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน Internet ของทางโรงเรียน  ภายในวันที่ 10 ก.ย.54

  • [download id=”7″]
  • [download id=”13″]
  • [download id=”23″]
  • [download id=”33″]