แจ้งทุกเขตพื้นที่ โปรดตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับเขตพื้นที่ที่เคยแจ้งข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วมีรายชื่อดังไฟล์แนบ [รายชื่อโรงเรียนที่แจ้งว่าไม่มีไฟฟ้า] และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมโปรดแจ้งชื่อโรงเรียน  รหัส percode  รหัส smis ที่อยู่ของโรงเรียน กลับมายัง กลุ่มสารสนเทศ  ที่ โทรสาร หมายเลข 02-2815246