แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามเร่งรัดสถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูล Education For All (EFA) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารการศึกษาเพื่อปวงชน และการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 ตุลาคม 2554

สรุปการประมวลผลข้อมูล EFA (ณ วันที่ 27 ก.ย.54)

  • >> [download id=”123″]
  • >> [download id=”133″]
  • >> [download id=”143″]
  • >> [download id=”153″]
  • >> [download id=”163″]
  • >> [download id=”173″]
  • >> [download id=”183″]