กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมและพัฒนาบุุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source และตรวจรับคอมพิวเตอร์ Notebook ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

[ คลิกลงทะเบียนอบรม ] หมายเหตุ  สพฐ.จะโอนเงินค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้ทุกเขต
ขณะนี้มีการเปลี่ยนรุ่นไปยังรุ่นสองจำนวนมาก ทำให้ห้องประชุมและอุปกรณ์ไม่พอเพียง
ดังนั้นสพฐ. จึงขอยกเลิกและไม่อนุญาตไม่ให้มีการเปลี่ยนรุ่น
หรือหากต้องการเปลี่ยนรุ่นขอความกรุณาจับคู่เปลี่ยนและแจ้งสพฐ. อย่างเป็นทางการ ที่โทรสาร  หมายเลข 02-2815246