เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด

จึงแจ้งเลื่อนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source และตรวจรับคอมพิวเตอร์ Notebook

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษา จากวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2555  

เป็น รุ่นที่ 1 วันที่  13 – 15  กันยายน  2555 และรุ่นที่ 2  วันที่ 16 – 18 กันยายน  2555

ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

หนังสือที่ ว 1713