แจ้งเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันและนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ครั้งที่ 2  หากพบว่ามีข้อผิดพลาด ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2554 ที่ website http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/ และโปรดแจ้งเป็นหนังสือมายังกลุ่มสารสนเทศ สพฐ. เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง ดังนี้

ข้อมูลนักเรียนออกกกลางคัน
จำนวนนักเรียนออกกลางคันสิ้นปีการศึกษา 2554 จำแนกตามเขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อจำแนกตามสังกัด และพื้นที่ ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักเรียนที่เรียนจบจำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2554
อนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อจำแนกตามสังกัด และพื้นที่ ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักเรียนที่เรียนจบจำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน ปีการศึกษา 2554
อนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3   มัธยมศึกษาปีที่ 6