แจ้งทุกโรงเรียน และทุกสำนักงานเขตพื้นที่

สพฐ. แจ้งเลื่อนกำหนดการรับรองข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2555  วันสุดท้าย
จากวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555 เป็นวันที่  5  ธันวาคม 2555