แจ้งทุกโรงเรียนและทุกเขตพื้นที่  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีระบบไฟฟ้าและโรงเรียนที่ใช้ solar cell  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณต่อไป   [ รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ]  [รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ solar cell ] * แก้ไข 22 มกราคม  2556  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า โรงเรียนของท่านไม่มีไฟฟ้า และไม่มีรายชื่อในรายการที่ให้ตรวจสอบ ขอให้แจ้งชื่อรหัสโรงเรียน  ชื่อโรงเรียน  สังกัดเขตพื้นที่  มายัง prasan.pw@gmail.com  โดยด่วนที่สุด