แบบช่วงระดับคะแนน O-NET ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

 

สารมารถเข้าไปดูได้ที่ ==>     ช่วงคะแนน O-Net