การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  โดยให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ดำเนินการผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management Center end of year 2012) มีดังนี้
KRS
มิติภายนอก
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
ข้อ 1.1.3.1  อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากรกลุ่มอายุ 15 – 17 ปี
มิติภายใน
ข้อ 5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 5.1 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ข้อ 5.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ข้อ 5.3 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ARS
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ข้อ 9 ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
ข้อ 10 ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
ข้อ 11 ร้อยละของอัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อ 13 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน