ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๒ คน โดยจัดการประชุมเป็น ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่าง ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพฯ
ดังนั้น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม พร้อมให้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด ไปใช้ประกอบการประชุมอบรมครั้งนี้ด้วย โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าประชุม ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ http://202.143.189.20/dmc2013