เรียน จนท.ผู้จัดทำข้อมูลทุกท่าน

ตามที่สพฐ.กำหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 นั้น
ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 2 พฤษภาคม 2556   สพฐ. จะปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555  เพื่อส่งต่อฐานข้อมูลไปยังปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1
โดยจะเปิดระบบจัดเก็บนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555  อีกครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
เนื่องจากข้อมูลสิ้นปีการศึกษามีความเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัด กพร. ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
จึงเรียนมาเพื่อทราบ