แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและใช้ในการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ
[หนังสือ 04006/926]