เรียน ผู้เข้าประชุมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคแผนที่การศึกษา ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง)

ตามที่ สพฐ. จะจัดประชุมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคแผนที่การศึกษา ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 1 ห้องประชุมศรีนครสวรรค์  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ซึ่งหากผู้เข้าประชุมมีความจำเป็นต้องพักค้าง สพฐ. จัดเตรียมที่พักให้ที่โรงแรมเบลเวอร์รี่ฮิล จ.นครสวรรค์ (ภาคกลาง) และให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ณ จุดประชุม พร้อมทั้งให้นำเอกสารมาเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

1. หนังสือขออนุญาตไปราชการ
2. กรณีขอใช้รถส่วนตัว ให้นำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนตัว โดยระบุระยะทางและหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้
3. กรณีขอใช้รถราชการ ให้นำหนังสือขออนุญาตใช้รถราชการ พร้อมใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ควรลงทะเบียนเพื่อเขียนรายงานการเดินทางให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนเวลา 12.00 . ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ภาคกลาง)    

[ รายละเอียด ]